Inferentie

Open de applicatie Inferentie door de app te selecteren met behulp van de richtingstoetsen. Druk vervolgens op de ok knop om de applicatie te openen. Deze app kan statistische toetsen uitvoeren en betrouwbaarheidsintervallen opstellen.

Aan de slag

Op het eerste scherm kan gekozen worden tussen Toetsen en Intervallen.

Toetsen

In dit onderdeel kunnen statistische toetsen uitgevoerd worden. De volgende toetsen zijn beschikbaar:

  • z-toets voor een proportie of het verschil van twee proporties
  • t-toets of z-toets voor een gemiddelde of het verschil van twee gemiddelden
  • t-toets voor een helling
  • Chi-kwadraat aanpassingstoets of chi-kwadraat tweezijdige tabeltoets

Voor elk van deze toetsen wordt er in de interface eerst gevraagd om een nulhypothese en een alternatieve hypothese te definiëren (deze stap is impliciet bij de chi-kwadraat toetsen). Vervolgens kunnen de steekproefgegevens ingevoerd worden.

De rekenmachine berekent dan de statistische toets en p-waarde. Er is ook een grafische weergave beschikbaar van de P-waarde waarin het significantieniveau is gearceerd.

Intervallen

In dit onderdeel kunnen betrouwbaarheidsintervallen opgesteld worden. De volgende soorten intervallen zijn beschikbaar:

  • z-interval voor een proportie of het verschil van twee proporties
  • t-interval of z-interval voor een gemiddelde of het verschil van twee gemiddelde
  • t-interval voor een helling

Voor elk van deze soorten intervallen wordt eerst gevraagd de steekproefgegevens in te voeren. De rekenmachine geeft dan de kritische waarde, standaardfout en foutmarge. Ook geeft de rekenmachine de eindpunten van het interval en een visuele weergave.

Het is mogelijk om het interval te kopiëren naar een andere applicatie door middel van de kopieerfunctie.