NumWorks (SAS) geeft garantie, zonder bijkomende kosten, op materiaal- en fabricagefouten aan de fysieke onderdelen van het product ('Product') wanneer dit overeenkomstig de documentatie van NumWorks ('Documentatie') wordt gebruikt, voor een periode van twee (2) jaar na de aanschaf van het oorspronkelijke product ('Garantieperiode') bij NumWorks of een door NumWorks erkende distributeur door de oorspronkelijke koper ('Klant', 'u' of 'uw'), waarbij de factuurdatum als bewijs geldt.

1. UITVOERING VAN DEZE GARANTIE

Indien NumWorks vaststelt dat het Product niet voldoet aan deze commerciële garantie, is NumWorks gerechtigd om naar eigen goeddunken en op vertoon van een geldig verzoek om garantie, (i) zich conform de handelsgebruiken in te spannen om het gebrekkige Product door nieuw of gerepareerd materiaal te vervangen, dat gelijkaardige functies bezit als het te repareren Product; (ii) de oorspronkelijke aanschafprijs van het Product tegen inlevering van het gebrekkige Product terug te betalen. Een teruggestuurd of gerepareerd Product valt de resterende looptijd onder de commerciële garantie. De commerciële garantie kan niet worden overgedragen van de Klant naar een volgende eigenaar van het Product, en evenmin kan de Garantieperiode bij een dergelijke overdracht worden verlengd. De commerciële garantie is beperkt tot de handelingen zoals opgesomd in de eerste alinea van dit artikel en sluit nadrukkelijk iedere aanvullende schadevergoeding uit, ongeacht de reden, behalve indien sprake is van wettelijke of reglementaire bepalingen.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De Garantie van NumWorks is van toepassing als de Klant aan de volgende voorwaarden heeft voldaan: (i) hij stelt NumWorks tijdens de Garantieperiode via de site https://www.numworks.com/nl/ op de hoogte van het defect aan het Product, waarbij hij een gedetailleerde beschrijving geeft van het vermeende defect, (ii) hij neemt het door NumWorks geleverde retourbeleid in acht (zie Algemene verkoopvoorwaarden, artikel 'Recht op herroeping en retour'), (iii) hij stuurt het betreffende Product terug, op kosten van de Klant, zodat NumWorks het kan repareren of vervangen, en (iv) hij overhandigt NumWorks het aankoopbewijs van het Product. Indien NumWorks na analyse van het teruggestuurde Product van mening is dat het een Uitgesloten Product betreft (zie hiervoor het artikel 'Uitzonderingen' in dit document), wordt NumWorks ontslagen van enige garantieverplichting. NumWorks neemt de retourkosten van de Klant voor rekening, uitgezonderd wanneer het een Uitgesloten Product betreft, waarbij de retourkosten voor rekening van de Klant komen.

3. UITZONDERINGEN

NumWorks wordt in de volgende gevallen ontslagen van enige garantieverplichting ('Uitzonderingen') ('Uitgesloten Product'): (i) het Product vertoont geen materiaal- en/of fabricagefouten, (ii) het Product vertoont gebreken die NumWorks niet verwijtbaar zijn, (iii) het Product heeft de vermelding 'voorbeeldexemplaar' of verkocht 'als zodanig', (iv) het serienummer van het Product is onleesbaar of afwezig, of (v) het product (1) heeft wijzigingen, aanpassingen, reparaties of correcties ondergaan, uitgevoerd door andere partijen dan NumWorks of een door NumWorks erkende vertegenwoordiger; (b) is gehanteerd, opgeslagen, getest of gebruikt zonder dat de betreffende Documentatie is nageleefd; (c) is beschadigd door misbruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid of een onjuist gebruik; (d) heeft te maken gehad met storingen, schommelingen of onderbrekingen van het elektriciteits- of telecommunicatienetwerk; (e) is beschadigd door natuurrampen, waaronder brand, overstroming, tornado's, aardbevingen, orkanen, blikseminslag, rellen, opstanden, oorlogshandelingen of enige andere ramp.

4. UITSLUITING VAN DE GARANTIE

Onder voorbehoud van de hierboven genoemde beperkingen worden de producten 'als zodanig' geleverd. NumWorks wijst alle expliciete, impliciete en wettelijke garanties en voorwaarden met betrekking tot de producten af, waaronder de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk op de rechten van derden, ongestoord gebruik en nauwkeurigheid. NumWorks garandeert niet dat het gebruik van het product geen enkele fout met zich meebrengt, dat het nooit onderbroken wordt of dat het product de gegevens altijd op de juiste wijze zal verwerken.

5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

5.1. In geen enkel geval (a) kan NumWorks aansprakelijk worden gesteld voor incidentele, exemplarische, bijzondere of gevolgschade, waaronder de schade die verband houdt met gegevens- of winstverlies als gevolg van deze beperkte garantie of van de producten, zelfs als NumWorks op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en (b) kan de totale en cumulatieve aansprakelijkheid van NumWorks, of deze nu gebaseerd is op een contractuele verplichting, een verbintenis uit onrechtmatige daad of anders, hoger zijn dan de kosten die de klant in de voorgaande 12 maanden aan NumWorks of een door NumWorks erkende distributeur van het betreffende product heeft betaald (in voorkomende gevallen). Deze beperking is cumulatief en zal niet worden verhoogd indien er sprake is van meer dan één incident of vordering. NumWorks wijst alle aansprakelijkheid af, van welke aard dan ook, jegens leveranciers van NumWorks.

5.2. De online diensten van NumWorks ('diensten') leveren informatie ('productinformatie') over de binnen- en buitenafmetingen. Onverminderd de algemene strekking van de disclaimers hierboven, wordt alle informatie over het product geleverd voor uw gemak, 'als zodanig' en 'op basis van beschikbaarheid'. NumWorks claimt of garandeert niet dat de informatie over het product beschikbaar, volledig correct of betrouwbaar is. Het gebruik van deze productinformatie, de diensten of het product geschiedt op basis van uw eigen inzicht en op uw eigen risico. U wordt volledig aansprakelijk gehouden (en NumWorks wijst elke vorm van aansprakelijkheid af) in geval van verlies, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit uw gebruik van de productinformatie, de diensten of het product.

6. BESCHERMING VAN DE CONSUMENT

Sommige landen staan de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van gevolg- of incidentele schade niet toe. Daarom kan het voorkomen dat voornoemde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke rechten die per land kunnen variëren. De vrijwaringen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder deze beperkte garantie zijn niet van toepassing indien dit bij wet verboden is.