NumWorks (SAS) en zijn dochterondernemingen, waar van toepassing (hierna tezamen 'NumWorks', 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd) produceren, brengen op de markt en verkopen consumentenelektronica van NumWorks (het 'product'). Tevens bieden we aanvullende functies aan, zoals (a) de website www.numworks.com en meer in het algemeen alle URL's en websites die beheerd worden door NumWorks of binnen het numworks.com domein (de 'site') vallen, (b) diensten die beschikbaar zijn op de site en/of geleverd worden via de site (de 'sitediensten'), (c) bepaalde software die u op uw computer kunt downloaden (de 'computersoftware'), en (d) bepaalde software die u op uw mobiele apparaat kunt downloaden (de 'mobiele software'). Onder de term 'software' wordt verstaan de computersoftware en mobiele software; onder de term 'diensten' de site, sitediensten, computersoftware en mobiele software. De termen 'u' of 'gebruiker' of 'uw' verwijzen naar alle personen en entiteiten die toegang hebben tot en/of gebruik maken van de diensten. Onder de term 'Diensten' wordt verstaan het product, de mobiele, internetapplicaties en de website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de diensten.

1. Reikwijdte en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zoals beschikbaar op https://www.numworks.com/nl/ zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de diensten. Leest u deze gebruiksvoorwaarden alstublieft zorgvuldig.

1.2 Door uw bevestigende handeling van het registreren op de site of het bekijken en/of gebruik maken van alle of een deel van de diensten, erkent u dat u de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring gelezen heeft, begrepen heeft en ermee akkoord gaat aan deze bepalingen gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of privacyverklaring of delen daarvan, registreert u zich dan niet en maakt u geen gebruik van of bekijk alle of een deel van de diensten.

1.3 We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen in het geval van nieuwe beschikbare Diensten, ontwikkelingen in de regelgeving, een verzoek van een rechtsinstantie, of een aanpassing om ze begrijpelijker te maken.De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden vindt u op de Site. Gaat u niet langer akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u uw gebruik van onze Diensten beëindigen en uw registratie opzeggen.

2. Gebruik van de diensten

2.1 De diensten zijn bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Gebruikers jonger dan 13 jaar mogen de diensten niet gebruiken zonder toestemming van een ouder of voogd. Door u te registreren of de diensten te bekijken of te gebruiken erkent u dat de informatie die u over uzelf verstrekt heeft, waaronder uw leeftijd of de toestemming van een ouder of voogd, nauwkeurig en volledig is.

2.2 De diensten omvatten alle soorten informatie en materiaal, waaronder, maar niet beperkt tot: software, tekst, illustraties, communicaties, meetwaarden, tests, resultaten, meningen, foto's, tekeningen, profielen, berichten, notities, links naar websites, muziek, videobestanden of andere geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, designs, muziek, geluidsbestanden of andere geluiden, rapporten, grafieken en databestanden, en enig ander type content, ofwel in eigendom van NumWorks ofwel waarvoor door een derde partij een licentie gegeven is aan NumWorks, waaronder andere gebruikers van de diensten, met uitzondering van uw door gebruikers gegenereerde content zoals in het volgende gedefinieerd (hierna tezamen genoemd 'de content').

2.3 De diensten en content worden beschermd door Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom en alle andere wet- of regelgeving die van toepassing kan zijn. U erkent en gaat ermee akkoord dat NumWorks (of zijn licentiegevers) alle rechten, titels en belangen in en op de diensten en content bezit, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten die op de diensten en content rusten (of deze rechten nu geregistreerd zijn of niet en waar ook ter wereld deze rechten zouden kunnen bestaan). U erkent voorts dat de diensten bepaalde informatie kunnen bevatten die door NumWorks aangemerkt is als vertrouwelijk en dat u dergelijke informatie niet met anderen zult delen zonder dat NumWorks u daar vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

2.4 NumWorks geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royalty-vrije, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de aan u verstrekte content als onderdeel van de diensten te gebruiken. De licentie heeft als enige doel u in staat te stellen het product/de producten die u op de site geregistreerd heeft te gebruiken en te profiteren van de voordelen daarvan en, zolang u het recht heeft om geregistreerd te zijn, toegang te hebben tot de diensten en deze te gebruiken, op de manier zoals is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden. U mag geen code van de diensten en content kopiëren, reproduceren, aanpassen, vertalen, uitzenden, uitvoeren, posten, tonen, distribueren, doorsturen, framen, herpubliceren, downloaden, verkopen, commercieel gebruiken, afgeleide werken creëren, reverse engineeren, decompileren of anderszins proberen te extraheren, en mag ook niemand anders toestaan dat te doen, tenzij NumWorks hier nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven heeft. U gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van datamining, robots, scraping of andere methoden van gegevensverzameling.

2.5 Zonder schriftelijke toestemming vooraf is geen ander gebruik toegestaan. U dient op elke kopie die u van de content maakt alle mededelingen over auteursrecht en andere eigendomsrechten uit de originele content over te nemen en te behouden.

2.6 De handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere kenmerkende elementen van NumWorks (de 'NumWorks-handelsmerken') die gebruikt en getoond worden in de diensten zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van NumWorks. Andere producten en namen van diensten die via de diensten beschikbaar zijn kunnen eigendom van derden zijn (de 'handelsmerken van derden', en, samen met de NumWorks-handelsmerken, de 'handelsmerken'). Afgezien van de licenties en rechten die hierbij uitdrukkelijk verleend worden als onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden dient niets in de diensten, de content of deze gebruiksvoorwaarden te worden uitgelegd als het toekennen, impliciet, via het estoppel-beginsel of anderszins, van een licentie of recht de handelsmerken die getoond worden op de diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NumWorks te gebruiken. De handelsmerken mogen niet gebruikt worden om NumWorks of de betrokken derde partij, producten of diensten van NumWorks of derde partijen in diskrediet te brengen of op enige manier schade toe te brengen. Gebruik van enig handelsmerk als onderdeel van een link naar of van enige website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NumWorks verboden. Alle goodwill die gegenereerd wordt door het gebruik van een NumWorks-handelsmerk zal NumWorks ten gunste komen.

2.7 U gaat ermee akkoord: (a) geen handelingen te verrichten die een onredelijke belasting leggen op de infrastructuur van de diensten, (b) geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om het correct functioneren van de diensten of activiteit die via de diensten wordt uitgevoerd te verstoren of proberen te verstoren, (c) niet te proberen enige software die de diensten bevat of waaruit de diensten bestaan te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren, (d) geen enkel materiaal dat door NumWorks of een andere persoon of rechtspersoon op de site gepost is te verwijderen of aan te passen, en/of (e) links te posten naar materialen of informatie die beschikbaar zijn in de diensten of deze te framen.

2.8 Bepaalde elementen van de diensten worden beschermd door wetgeving op handelsimago, handelsmerk, oneerlijke concurrentie en andere wetgeving en mogen op geen enkele wijze, deels of geheel, worden gekopieerd of geïmiteerd, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van framing of spiegels, tenzij anderszins nadrukkelijk toegestaan volgens paragraaf 2.4 van deze gebruiksvoorwaarden. Geen van de content voor de diensten mag opnieuw worden verzonden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van NumWorks voor ieder afzonderlijk geval.

2.9 Indien u te goeder trouw gelooft dat materialen op de diensten die NumWorks verleent uw auteursrechten schenden, kunt u, of uw agent, ons een bericht sturen waarin u ons verzoekt het materiaal te verwijderen of toegang ertoe te blokkeren. Berichten en tegenberichten met betrekking tot de diensten dienen aan NumWorks te worden gestuurd op het volgende adres:

Per post: Copyrights Agent, NumWorks, 160 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France

Per e-mail: contact@numworks.nl

3. Door gebruikers gegenereerde content

3.1 De Gebruikers Gegenereerde Content (GGC) omvat alle soorten informatie en materiaal, waaronder, maar niet beperkt tot software, tekst, illustraties, communicaties, meetwaarden, tests, resultaten, meningen, foto's, tekeningen, profielen, berichten, notities, links naar websites, muziek, videobestanden of andere geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, designs, muziek, geluidsbestanden of andere geluiden, rapporten, grafieken en databestanden, of/en enige andere content, waaronder de feedback en inzendingen zoals in het onderstaande gedefinieerd, die u publiceert, toont, uploadt, bekend maakt, verzendt, opslaat, deelt of anderszins beschikbaar maakt ('post') op of via de Diensten of de Site.

3.2 Door uw GGC (Gebruikers Gegenereerde Content) te publiceren, tonen, uploaden, openbaar maken, verzenden, opslaan, delen, 'posten' of anderszins op of via de diensten beschikbaar te maken, verleent u hierbij NumWorks een permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije licentie, met het recht op sublicentie, om alle code van al uw GGC te kopiëren, reproduceren, aanpassen, vertalen, uitzenden, uitvoeren, tonen, distribueren, verzenden, framen, herpubliceren, downloaden, tonen, posten, verkopen, commercieel te gebruiken en commercieel uit te baten, afgeleide werken te creëren, reverse engineeren, decompileren en te extraheren, in alle nu bestaande media of media die in de toekomst ontwikkeld worden, waaronder zonder beperkingen op websites, in audioformaat en in alle gedrukte mediaformaten. U doet hierbij afstand van alle morele en gelijkaardige rechten met betrekking tot de GGC en alle andere juridische rechten die NumWorks' gebruik van de GGC kunnen beletten of waarvoor NumWorks uw toestemming nodig kan hebben om de GGC te gebruiken, uitgezonderd bepalingen in verband met de openbare orde. U doet expliciet afstand van iedere vordering ten aanzien van het gebruik van de GGC door NumWorks of zijn sublicentienemers en u vrijwaart NumWorks en zijn sublicentienemers hierbij van vorderingen van derden.

3.3 U verklaart dat uw GGC:(i) geen rechten van derden, waaronder auteursrecht, patent, handelsmerk, recht op privacy, handelsgeheim of ander eigendomsrecht schendt; (ii) niet obsceen is of kinderporno bevat; (iii) geen virussen, wormen, tijdbommen of andere computercodes bevat die bedoeld zijn om een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, te verstoren of heimelijk te onderscheppen of te onteigenen; (iv) nauwkeurig, waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend is en geen wet- en regelgevingen schendt.U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle wetgeving die van toepassing is op uw GGC.

4. Advertenteren, linken en framen

De site en software kunnen informatie over, links naar en/of advertenties voor websites die door derden worden beheerd (de 'sites van derden') bevatten. Bovendien kunnen e-mails die gestuurd worden naar gebruikers van de diensten informatie over, links naar en/of advertenties voor sites van derden bevatten. De informatie verstrekt over, links naar en advertenties betreffende sites van derden worden slechts verstrekt voor uw gemak. We hebben geen controle op zulke sites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de content en performance van deze sites van derden en/of voor transacties die u besluit uit te voeren met de beheerders van sites van derden. NumWorks raadt u aan de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring die mogelijk van toepassing zijn op sites van derden zorgvuldig te lezen. U erkent en gaat ermee akkoord dat NumWorks niet verantwoordelijk is voor de content van gelinkte sites van derden, sites die geframed worden binnen de site of advertenties voor derden op de site en/of in e-mails die vanaf deze site gestuurd worden, en dat NumWorks geen garanties geeft met betrekking tot die content of de nauwkeurigheid daarvan. Uw gebruik van Sites van derden gebeurt op eigen risico en valt onder de gebruiksvoorwaarden van zulke sites.

5. Ongevraagde ideeën en feedback

5.1 NumWorks waardeert uw interesse in het product en het bedrijf en begrijpt dat u mogelijk opmerkingen en suggesties hebt. NumWorks wil echter niet dat u enige vertrouwelijke informatie of informatie waarop eigendomsrechten rusten aan NumWorks stuurt via de diensten of op enige andere manier. Weest u zich ervan bewust dat u geen geheimhoudingsovereenkomst met NumWorks heeft en dat ongevraagde informatie of ongevraagd materiaal dat naar NumWorks gestuurd wordt door NumWorks niet zal worden gezien als vertrouwelijke of beschermde informatie. Het is wellicht verstandig een advocaat te raadplegen voor u een ongevraagde inzending naar NumWorks stuurt, zodat u kunt begrijpen wat de gevolgen zullen zijn van een ongevraagde, openbare inzending aan NumWorks. Indien u echter ongevraagde informatie en feedback instuurt, waaronder, zonder beperking, ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe of verbeterde producten of technologieën, productverbeteringen, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen (tezamen de 'feedback'), houd er dan rekening mee dat, ongeacht wat er in uw brief en/of andere begeleidingsdocumenten staat, u ermee akkoord gaat dat de volgende voorwaarden op uw feedback van toepassing zijn: (1) NumWorks en onze aangewezen vertegenwoordigers kunnen uw feedback en/of delen daarvan voor elk doel gebruiken of herdistribueren, waaronder voor commerciële doeleinden, op welke manier dan ook, zonder u daarvoor te compenseren; (2) er is geen verplichting voor NumWorks om de feedback te bekijken en/of u te voorzien van enig commentaar daarop; en (3) er is geen verplichting om feedback vertrouwelijk te houden.

5.2 Bij het inzenden van feedback (1) garandeert u dat u de oorspronkelijke ontwikkelaar en/of maker van de feedback bent en het u wettelijk toegestaan is een dergelijke onthulling te doen en dat u de volledige aansprakelijkheid draagt voor schade die voortkomt uit uw inzending van informatie die beschermd wordt door auteursrecht, de wet op handelsgeheim, patenten of andere eigendomsrechten en (2) begrijpt u ons feedbackbeleid zoals uiteengezet in deze paragraaf en accepteert u dit beleid zonder voorbehoud.

6. Inzendingenbeleid

6.1 De diensten kunnen u een mogelijkheid geven om openbaar reacties, artikelen en andere inzendingen (hierna tezamen de 'inzendingen') te posten. Door inzendingen te posten of op andere wijze aan de diensten te verstrekken, verklaart u volledig te begrijpen en ermee akkoord te gaan dat u ons de rechten overdraagt zoals beschreven in paragraaf 5 hierboven. Tevens geeft u andere gebruikers toegang tot dergelijke inzendingen en staat u hen toe deze voor persoonlijk gebruik te tonen, bekijken, opslaan en reproduceren. U erkent dat voor zover u persoonlijke gegevens toevoegt aan uw inzendingen, het mogelijk is dat wij dergelijke informatie opnieuw publiceren. NumWorks behoudt zich voorts het recht voor iedere inzending aan te passen en te bewerken of naar eigen goeddunken te weigeren inzendingen te accepteren, posten, tonen of over te dragen.

6.2 Hoewel NumWorks niet verplicht is de inzendingen te monitoren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het mogelijk is dat we een of alle van onderstaande dingen doen: (i) de inzendingen monitoren; (ii) elke inzending geheel of gedeeltelijk aanpassen, bewerken of verwijderen; of (iii) inzendingen openbaar maken. De inzendingen die door gebruikers op de site worden gepost geven geen goedkeuring of ondersteuning van deze inzendingen door NumWorks weer. NumWorks is niet verantwoordelijk voor deze inzendingen en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af die uit de inzendingen kan ontstaan.

6.3 U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gebruik van de diensten, voor elke inzending die u instuurt en voor alle gevolgen daarvan. U gaat ermee akkoord dat u de diensten zult gebruiken in overeenstemming met alle geldende lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving, inclusief wetgeving met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die vanuit uw woonland geëxporteerd worden. Om een forum te kunnen creëren waar ideeën in een productieve en veilige omgeving gedeeld kunnen worden gaat u ermee akkoord:

(i) Geen privégegevens te posten of anderszins informatie te verzamelen of te onthullen over een ander zonder zijn/haar nadrukkelijke schriftelijke toestemming;

(ii) Geen content op de site te posten die onrechtmatig, racistisch, hatelijk, smadelijk, beledigend, of obsceen is, of die opzettelijk bepaalde individuen of groepen discrimineert of intimideert;

(iii) Geen content op de site te posten die het intellectueel eigendom van een ander of andere rechten schendt;

(iv) De diensten NIET voor onrechtmatige doeleinden te gebruiken of in verbinding met de diensten materiaal te versturen of anderszins beschikbaar te maken dat aanleiding zou geven tot strafrechtelijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid;

(v) De diensten NIET te gebruiken voor advertenties, kettingbrieven, spam, ongevraagde onderzoeken, junkmail of verzoeken;

(vi) U NIET voor te doen als enige andere persoon of rechtspersoon, inclusief medewerkers van NumWorks, of onjuiste beweringen te doen over of anderszins uw connectie met enige persoon of rechtspersoon anders voor te doen dan de werkelijkheid;

(vii) NIET te impliceren dat NumWorks uw statements of opvattingen goedkeurt of ondersteunt;

(viii) Geen handelingen verricht die een onredelijke last op de server leggen;

(ix) Geen apparaat, software of routine te gebruiken om het correct functioneren van de diensten of activiteit die via de diensten wordt uitgevoerd te verstoren of proberen te verstoren;

(x) NIET te proberen enige software die de diensten bevat of waaruit de diensten bestaan te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse engineeren; en/of

(xi) GEEN materiaal dat door een andere persoon of rechtspersoon gepost is aan te passen of te verwijderen.

7. Disclaimer van content en garanties

7.1 De garantie voor het product wordt uiteengezet in de beperkte garantie die beschikbaar is op https://www.numworks.com/nl/.

7.2 NumWorks, zijn dochterondernemingen, hun respectievelijke vertegenwoordigers, directeuren, medewerkers, agenten, leveranciers of licentiegevers (tezamen de 'NumWorks-partijen'), geven geen garanties of toezeggingen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, op de content en diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het functioneren daarvan, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid. De NumWorks-partijen garanderen niet dat de diensten foutvrij zullen functioneren, niet op enig moment of vanaf enige specifieke locatie onderbroken worden of beschikbaar zijn of dat de diensten, de server of de content vrij zijn van computervirussen of vergelijkbare besmetting of destructieve functies. Indien uw gebruik van de diensten of de content leidt tot de noodzaak tot onderhoud aan of vervanging van materiaal of gegevens, is geen enkele NumWorks-partij verantwoordelijk voor de kosten daarvan. de diensten en content worden verstrekt op een 'as-is' en 'zoals beschikbaar'-basis, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. de NumWorks-partijen wijzen alle garanties, waaronder, maar niet beperkt tot, de garanties van titel, verkoopbaarheid, niet-schending van rechten van derden en geschiktheid voor een specifiek doel af.

7.3 De content van de diensten wordt op beknopte wijze gepresenteerd en zijn bedoeld om uitsluitend voor informatieve doeleinden te worden gebruikt. De gegevens, meetwaarden en alle overige content die via de diensten worden verstrekt, worden verstrekt zonder enige garantie van nauwkeurigheid en dienen niet gebruikt te worden als bron waarop beslissingen worden genomen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 In geen geval zal een NumWorks-partij aansprakelijk zijn voor welke indirecte schade, incidentele schade, punitieve schade of gevolgschade dan ook (waaronder, zonder beperking, gederfde winsten, verloren gegane gegevens of bedrijfsonderbreking) die ontstaat uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik, of die voortkomt uit het gebruik van de diensten en de content daarvan, ongeacht of zulke schade gebaseerd is op garantie, contract, benadeling (waaronder nalatigheid), of enige andere juridische theorie, zelfs als een NumWorks-partij geadviseerd is over de mogelijkheid van zulke schade. De NumWorks-partijen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de waarachtigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de content en diensten, noch voor enige andere informatie die aan de gebruiker gecommuniceerd wordt, noch voor fouten, vergissingen of omissies daarin, noch voor enige vertragingen of onderbrekingen van de gegevens of informatiestroom door welke oorzaak dan ook. U gaat ermee akkoord dat u de diensten en de content daarvan op eigen risico gebruikt. de totale aansprakelijkheid van de NumWorks-partij, individueel of collectief, ontstaan uit of verbonden met de site en diensten (ongeacht de vorm van de vordering, bijv. contract, garantie, benadeling, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, of enige andere juridische theorie) is beperkt tot $ 100.

8.2 In sommige landen staat de wet enkele van de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen niet toe, in welk geval het mogelijk is dat deze niet op u van toepassing zijn. In zulke landen zal de aansprakelijkheid van de NumWorks-partijen beperkt worden voor zover de wet dit toestaat.

9. Schadeloosstelling van NumWorks

Op eenvoudig verzoek van ons gaat u ermee akkoord NumWorks te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten, waaronder, zonder beperking, redelijke kosten voor juridische en administratieve bijstand, die ontstaan of voortkomen uit vorderingen of aanspraken die verband houden met (i) uw gebruik of misbruik van de diensten, waaronder GGC; (ii) uw schenden van deze gebruiksvoorwaarden; of (iii) enige schending van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derde partijen, of enige geldige wetgeving in verbinding met het gebruik van de diensten. NumWorks zal u informeren over een dergelijke vordering, rechtszaak of gerechtelijke procedure. NumWorks behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en zeggenschap op zich te nemen van eender welke zaak die onderworpen is aan schadeloosstelling in deze paragraaf. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord mee te werken aan elk redelijk verzoek om NumWorks' verdediging van een dergelijke zaak te ondersteunen.

10. Beeindiging van de diensten

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden zullen blijven gelden tot de overeenkomst ofwel door u ofwel door NumWorks wordt opgezegd zoals in onderstaande uiteengezet.

10.2 Indien u uw wettelijke overeenkomst met NumWorks wilt beëindigen, kunt u dit doen door (a) NumWorks op elk gewenst hiervan op de hoogte te brengen en (b) uw accounts voor de Diensten die u gebruikt, te sluiten.

10.3 NumWorks kan op elk moment zijn wettelijke overeenkomst met u beëindigen indien:

a) U enige bepaling in deze gebruiksvoorwaarden geschonden heeft (of op een manier gehandeld heeft die duidelijk laat zien dat u niet voornemens bent of niet in staat bent u te houden aan de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden); of

b) NumWorks wettelijk verplicht is dit te doen (bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de diensten aan u onrechtmatig is of wordt); of

c) De relatie tussen NumWorks en de partner met wie NumWorks de diensten aan u aanbood beëindigd is of de partner besloten heeft de diensten niet langer aan te bieden; of

d) NumWorks ertoe overgaat de diensten niet langer aan te bieden aan gebruikers in het land waarin u woont of van waaruit u de diensten gebruikt, bijvoorbeeld in het geval dat een dienst, naar de mening van NumWorks, commercieel niet langer rendabel is.

10.4 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat een deel van uw GGC, bijvoorbeeld dat deel dat buiten uw profiel wordt getoond, op enig deel van de Site of op sociale platforms, op de Site of op sociale platforms kan blijven staan, ook nadat uw GGC van de Site verwijderd is of uw account opgeheven is.

10.5 Paragrafen 2 (Gebruik van de diensten), 7 (Disclaimer van content en garanties), 8 (Beperking van aansprakelijkheid), 9 (Schadeloosstelling van NumWorks), 10 (Beëindiging van de gebruiksvoorwaarden) en 13 (Overig) zullen ook na beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden van kracht blijven.

11. Gebruiker moet zich houden aan geldende wetgeving

11.1 De diensten worden gehost in Frankrijk. Indien u gebruik maakt van content of diensten in of buiten Frankrijk, doet u dit op eigen risico.

11.2 Frankrijk heeft controle op de export van bepaalde producten en informatie. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord zulke beperkingen na te leven en geen van de content te exporteren of opnieuw te exporteren naar landen of personen waarvoor dat onder de wet op controle op uitvoer verboden is. Door het downloaden van de content verklaart u uitdrukkelijk dat u zich niet in een land bevindt waar een dergelijke export verboden is of een persoon of rechtspersoon bent voor wie een dergelijke export verboden is. U bent aansprakelijk voor het naleven van de wetten met betrekking tot de import, export of re-export van de content.

12. Overig

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde Franse rechtbanken.

Indien een van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig beschouwd wordt, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van kracht zullen zijn.

Het niet toepassen van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door NumWorks kan niet worden opgevat als het doen van afstand van die bepaling of overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door NumWorks en u vormen deze gebruiksvoorwaarden de gehele gebruiksvoorwaarden tussen u en NumWorks met betrekking tot het onderwerp en vervangen deze alle eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen u en NumWorks met betrekking tot het onderwerp.

De paragraafkoppen worden slechts voor het gebruiksgemak gegeven en daaraan dient geen juridisch belang gegeven te worden.

Deze gebruiksvoorwaarden zullen ten goede komen van rechtsopvolgers, rechthebbenden, licentienemers en sublicentienemers.

Alle informatie die u gekregen of gegeven heeft kan openbaar toegankelijk zijn. Belangrijke en persoonlijke informatie dient door u te worden beschermd. NumWorks is niet aansprakelijk voor de bescherming van privacy van elektronische mail of andere informatie die via het internet of enig ander netwerk dat u gebruikt wordt overgedragen.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, plaatsvindend wanneer u de diensten gebruikt, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van personen met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de herroepen Richtlijn 95/46/EC (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).