Python

De versie van Python die beschikbaar is op je NumWorks rekenmachine is MicroPython 1.17, compatibel met Python 3.4.

Scripts

De lijst met scripts

Wanneer je de Python applicatie opent, zie je de lijst met reeds opgeslagen scripts. Wanneer je de applicatie voor het eerst gebruikt, worden vier scripts als voorbeeld gedefinieerd: squares.py, parabola.py, mandelbrot.py en polynomial.py.

Een script uit de lijst toevoegen of verwijderen

Je kunt maximaal acht scripts toevoegen in de lijst.

  1. Selecteer de cel Script toevoegen onderaan de lijst met scripts.
  2. Bevestig door op ok te drukken.

Er verschijnt een nieuw script in de lijst. Je kunt nu een naam voor dit script invoeren.

Om een script te verwijderen, selecteer je de drie puntjes rechts van de scriptnaam en druk je op ok. Kies Verwijder script en druk op ok.

Een script hernoemen

Om een scriptnaam te wijzigen, selecteer je het opties-symbool naast de scriptnaam en druk je op ok. Kies Hernoem script en druk op ok. Je kunt nu de naam van het script wijzigen.

Een script bewerken

Om een script te schrijven, selecteer je de naam van het script en druk je op ok. De editor opent en je kunt nu een programma schrijven.

Om een alfabetisch teken in te voeren (oranje markering op het toetsenbord), druk je op de toets alpha en vervolgens op de letter die je wilt weergeven. Voor hoofdletters druk je bovendien op de shift toets voordat je de gewenste letter toevoegt. Om het toetsenbord in alfabetische modus te vergrendelen, druk je tweemaal op de toets alpha en druk je op shift om te wisselen tussen kleine letters en hoofdletters.

Om het schrijven te vergemakkelijken druk je op toolbox. Een menu opent en toont enkele sneltoetsen om het bewerken te vergemakkelijken. Het menu Herhalingen en testen biedt voorgedefinieerde blokken voor For, If en While commando’s, en geeft ook een reeks andere Condities.

Het menu Catalogus geeft een overzicht van de functies die in Python aanwezig zijn en geeft een korte beschrijving ervan. Je kunt ook de toets var gebruiken om de lijst met functies die in je scripts zijn gedefinieerd en de beschikbare variabelen weer te geven.

Als je een deel van een tekst wilt kopiëren en plakken, selecteer je de te kopiëren tekens door de toets shift ingedrukt te houden en left of right te gebruiken. Druk vervolgens op shift en vervolgens op var om de selectie te kopiëren. Druk op shift en dan op toolbox om de gekopieerde selectie te plakken.

Automatisch aanvullen

De script bewerker heeft een automatisch aanvullen functionaliteit. Wanneer je begint met het typen van een woord dan geeft de applicatie een suggestie in het grijs.

  • Om de suggestie te accepteren, druk op right of ok.
  • Om de suggestie af te wijzen, druk op back of ga je gewoon door met het typen van het woord.
  • Om een nieuwe suggestie te krijgen, druk op up of down.
  • Alle mogelijke suggesties voor de getypte letters staan in het menu van de var toets.

Automatische import in de Python shell uitschakelen

Automatische import is standaard ingeschakeld voor je scripts. Dit betekent dat het commando from script_name import * systematisch wordt ingevoerd wanneer de shell wordt geopend, zodat je de functies die je hebt gedefinieerd in de scripts, direct in de console kunt gebruiken.

Om de automatische import van een script uit te schakelen selecteer je de drie puntjes naast de scriptnaam en druk je op ok. Kies Automatisch importeren in shell en druk op ok om de instelling te wijzigen. De schakelaar wordt grijs en het script zal niet meer automatisch in de shell geactiveerd worden.

De shell

Onderaan de lijst met scripts staat een knop Python shell die toegang geeft tot de interactieve shell van Python.

De drievoudige pijlen >>> vragen je om een commando in te voeren.

Je kunt de sneltoetsen in het toolbox menu gebruiken om het invoeren van tekst te vergemakkelijken. Het menu van de var toets toont de lijst met functies en de beschikbare variabelen in de geïmporteerde scripts.

Om de uitvoering van een script te onderbreken, druk je op de toets back op het toetsenbord. Als het script vastzit in een oneindige loop, houd je back ingedrukt en herhaal je dit tot het script wordt onderbroken.

Modules

De modules die in deze versie van Python aanwezig zijn, zijn de math, cmath, matplotlib.pyplot, turtle, random, kandinsky, ion en time modules.

De math-module

Hier is de volledige beschrijving van de math-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens math te gaan.

e

De constante e=2,718281828459045.

pi

De constante pi=3,141592653589793.

sqrt(x)

Vierkantswortel, typ sqrt(x) voor x\sqrt{x}.

pow(x,y)

Macht, typ pow(x,y) voor xyx^y.

exp(x)

Exponentieel, typ exp(x) voor exe^x.

expm1(x)

Exponentieel min 1, typ expm1(x) voor ex1e^x-1.

log(x)

Natuurlijk logaritme: log(x) berekent ln(x)ln(x).

log2(x)

Logaritme met grondtal 2, typ log2(x) voor ln(x)ln(2)\frac{ln(x)}{ln(2)}.

log10(x)

Briggs logaritme, typ log10(x) voor ln(x)ln(10)=log(x)\frac{ln(x)}{ln(10)}=log(x).

cosh(x)

Cosinus hyperbolicus.

sinh(x)

Sinus hyperbolicus.

tanh(x)

Tangens hyperbolicus.

acosh(x)

Inverse van cosinus hyperbolicus.

asinh(x)

Inverse van sinus hyperbolicus.

atanh(x)

Inverse van tangens hyperbolicus.

cos(x)

Cosinus in radialen.

sin(x)

Sinus in radialen.

tan(x)

Tangens in radialen.

acos(x)

Arccosinus.

asin(x)

Arcsinus.

atan(x)

Arctangens.

atan2(y,x)

Typ atan2(y,x) om atan(fracyx)atan(frac{y}{x}) te berekenen.

ceil(x)

Afronden naar boven.

copysign(x,y)

Geeft als resultaat x met het teken y, bijvoorbeeld copysign(3,-1)=-3.

fabs(x)

Absolute waarde, fabs(x) geeft x\mid x\mid.

factorial(n)

De faculteit, factorial(n) geeft n!n!.

floor(x)

Afronden naar beneden, typ floor(x) om x\lfloor x \rfloor te berekenen.

fmod(a,b)

fmod(a,b) geeft aa modulo bb.

frexp(x)

Mantissa en exponent van x: bijvoorbeeld, frexp(10) geeft (0,625,4) omdat 10=0.625×2410=0.625\times2^4.

gcd(a,b)

Grootste Gemene Deler van a en b.

ldexp(x,i)

Inverse van frexp(x), dat is x×2ix\times2^i.

modf(x)

Fractionele en gehele delen, bijvoorbeeld modf(5.1)=(0.1,5.0).

isfinite(x)

Controleert of x eindig is.

isinf(x)

Controleert of x oneindig is.

isnan(x)

Controleert of x NaN is (staat voor Not a Number).

trunc(x)

Geeft als resultaat x afgeknot tot een geheel getal, bijvoorbeeld trunc(6.7)=6.

radians(x)

Converteert x van graden naar radialen, bijvoorbeeld radians(180) geeft 3.141592653589793.

degrees(x)

Converteert x van radialen naar graden, bijvoorbeeld degrees(pi) geeft 180.

erf(x)

Foutfunctie, erf(x)=2π0xet2dterf(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^x e^{-t^2} \, \mathrm dt.

erfc(x)

Complementaire foutfunctie, erfc(x)=1erf(x)erfc(x) = 1-erf(x).

gamma(x)

Gammafunctie.

lgamma(x)

Log-gamma, lgamma(x)=ln(gamma(x))lgamma(x)=ln(gamma(x)).

De cmath-module

Hier is de volledige beschrijving van de cmath-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens cmath te gaan.

e

De constante e=2,718281828459045.

pi

De constante pi=3,141592653589793.

phase(z)

Fase van z in radialen, bijvoorbeeld fase(1j)=1,570796326794897.

polar(z)

Representatie van z in poolcoördinaten: Pool(1j) geeft (1,0, 1,570796326794897).

rect(z)

Representatie van z in cartesiaanse coördinaten: rect(1,pi/4) geeft 0,70710+0,70710j.

exp(x)

Exponentiële functie, bijvoorbeeld exp(i*pi/4) geeft 0,70710+0,70710j.

log(x)

Natuurlijke logaritme, bijvoorbeeld log(1j) geeft 1.570796326794897j.

sqrt(x)

Vierkantswortel.

cos(x)

Cosinus.

sin(x)

Sinus.

De matplotlib.pyplot-module

Hier is de volledige beschrijving van de matplotlib.pyplot-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens matplotlib.pyplot te gaan.

arrow(x,y,dx,dy)

Tekent een pijl van punt (x, y) naar punt (x dx, y dy). Het is mogelijk om een ​​optioneel argument te plaatsen om de grootte van de pijl aan te passen door bijvoorbeeld head_width = 0.1 te schrijven. Een ander optioneel argument kan worden gebruikt om de kleur van de lijn te kiezen, bijvoorbeeld door color="red" te schrijven.

axis((xmin,xmax,ymin,ymax))

Stelt het weergavevenster in op (xmin, xmax, ymin, ymax). De instructie axis () retourneert de lijst met waarden voor de uiteinden van de assen. Bovendien verbergt axis("off") of axis(False) de assen terwijl axis("on") of axis(True) ze weergeeft. Om de assen te resetten met de automatische instellingen kan je de axis("auto") instructie gebruiken.

bar(x,height,bin_width,bottom)

Tekent een staafdiagram uit de waarden in de x-lijst en de cijfers in de height-lijst. De laatste twee argumenten zijn optioneel. Met het argument bin_width kun je de breedte aanpassen van de staven waarvan de standaardwaarde 0.8 is. Het bottom argument is de lijst met start ordinaten van de staven, standaard ingesteld op 0. Het is mogelijk om een optioneel argument te plaatsen om de kleur van de lijn te kiezen door bijvoorbeeld color="red" te schrijven.

grid()

Geeft de roosterlijnen weer als deze verborgen waren of verbergt de roosterlijnen als deze werden weergegeven. Met de instructies grid(True) en grid(False) kunt u respectievelijk de roosterlijnen tonen of verbergen.

hist(x,bins)

Tekent een histogram met de waarden uit de x lijst. Het tweede argument is optioneel. Als het tweede argument een integer is, wordt het aantal rechthoeken waaruit het histogram bestaat aangepast. Dit nummer is standaard op 10 ingesteld. Als het tweede argument een lijst is, kun je de klassen van het histogram kiezen. Bijvoorbeeld, als bin is [0,1,3,5], dan zijn de klassen: [0,1[, [1,3[ en [3,5]. Het is mogelijk om een optioneel argument te plaatsen om de kleur van de lijn te kiezen door bijvoorbeeld color="red" te schrijven.

plot(x,y)

Tekent de y lijst ten opzichte van de x lijst. De punten (x,y) worden per segment gelinkt. Als slechts één y lijst is ingevoerd; de x wordt dan uitgezet als [0,1,2,3...]. Het color argument is optioneel. Hiermee kun je de kleur van de lijn kiezen.

scatter(x,y)

Tekent een scatterplot op basis van (x,y) waarden. De argumenten van de functie kunnen nummers of lijsten van dezelfde lengte zijn. Het is mogelijk om een optioneel argument te plaatsen om de kleur van de lijn te kiezen door bijvoorbeeld color="red" te schrijven.

show()

Tekent het figuur.

text(x,y,"text")

Geeft de tekst weer die als argument op de coördinaten (x,y) is geplaatst.

De numpy module

Hier is de volledige beschrijving van de numpy-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens numpy te gaan.

array(list)

Maakt een array vanuit een lijst.

arange(start,stop)

Geeft als resultaat een array van gehele getallen van start tot stop-1.

concatenate((a,b))

Geeft een array als resultaat dat array b samenvoegt met array a.

linspace(start,stop,n)

Geeft als resultaat een array van n waarden gelijkmatig verdeeld over het opgegeven interval.

ones(n)

Geeft als resultaat een array van grootte n gevuld met enen.

zeros(n)

Geeft als resultaat een array van grootte n gevuld met nullen.

array.flatten()

Geeft als resultaat een kopie van een array die is samengevoegd in één dimensie.

array.reshape((n,m))

Zet een array om naar een array van grootte (n,m).

array.shape

Geeft als resultaat de grootte van het array in de vorm (n,m).

array.tolist()

Zet een array om in een lijst.

array.transpose()

Geeft als resultaat een getransponeerde array.

argmax(a)

Geeft als resultaat de index van het maximum.

argmin(a)

Geeft als resultaat de index van het minimum.

dot(a,b)

Geeft als resultaat het scalair- of matrixproduct van twee arrays.

cross(a,b)

Geeft als resultaat het kruisproduct van twee arrays.

max(a)

Geeft als resultaat het maximum van de elementen.

min(a)

Geeft als resultaat het minimum van de elementen.

mean(a)

Geeft als resultaat het gemiddelde van de elementen.

median(a)

Geeft als resultaat de mediaan van de elementen.

polyfit(x,y,d)

Past een polynoomregressie van graad d toe op de punten (x,y). Geeft als resultaat een vector van coëfficiënten die de kwadratische verschillen minimaliseert in de volgorde d, d-1,…0.

polyval(p,x)

Evalueert de polynoom p op x.

size(a)

Geeft als resultaat het aantal elementen in de array.

sort(a)

Sorteert de array in oplopende volgorde.

std(a)

Geeft als resultaat de standaardafwijking van de elementen.

sum(a)

Geeft als resultaat de som van de elementen.

De turtle-module

Hier is de volledige beschrijving van de turtle-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens turtle te gaan.

forward(x)

Ga voorwaarts met x pixels.

backward(x)

Ga achterwaarts met x pixels.

right(a)

Sla rechtsaf met a graden.

left(a)

Sla linksaf met a graden.

goto(x,y)

Verplaats naar (x,y) coördinaten.

setheading(a)

Zet de oriëntatie op a graden.

circle(r)

Cirkel van straal r pixels.

speed(x)

Tekensnelheid (x between 0 and 10).

position()

Zet de huidige (x,y) locatie terug.

heading()

Zet terug naar de standaard koers.

pendown()

Zet de pen naar beneden (er wordt getekend bij bewegen).

penup()

Zet de pen omhoog (er wordt niet getekend bij bewegen).

pensize(x)

Stel de lijndikte in op x pixels.

write("text")

Schrijft de tekst die als argument op de positie van de schildpad is geplaatst.

isdown()

Geef True als de pen naar beneden is.

reset()

Reset de tekening.

showturtle()

Laat de schildpad zien.

hideturtle()

Verberg de schildpad.

color('c') of color(r,g,b)

Stel de kleur van de pen in.

colormode(x)

colormode (1.0) schakelt de kleurmodus naar 1.0 en de kleuren moeten dan worden gedefinieerd door tupels van het type (0.5,1.0.0.5) terwijl colormode (255) de kleurmodus naar 255 verandert en de kleuren worden dan gedefinieerd door tupels van het type (128,255,128). De kleurmodus is standaard 255.

blue

Blauwe kleur.

red

Rode kleur.

green

Groene kleur.

yellow

Gele kleur.

brown

Bruine kleur.

black

Zwarte kleur.

white

Witte kleur.

pink

Roze kleur.

orange

Oranje kleur.

purple

Paarse kleur.

grey

Grijze kleur.

De random-module

Hier is de volledige beschrijving van de random-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens random te gaan.

getrandbits(k)

Geeft als resultaat een integer met k willekeurige bits.

seed(x)

Initialiseer de willekeurige getallengenerator.

randrange(start,stop)

Geeft als resultaat een willekeurig getal in range(start,stop).

randint(a,b)

Geeft als resultaat een integer in [a,b].

choice(list)

Geeft als resultaat een willekeurig getal in de lijst.

random()

Geeft als resultaat een willekeurig zwevendekommagetal in [0,1[.

uniform(a,b)

Geeft als resultaat een willekeurig zwevendekommagetal in [a,b].

De kandinsky-module

Hier is de volledige beschrijving van de kandinsky-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules te gaan en vervolgens naar kandinsky.

color(r,g,b)

Definieert de kleur uit de waarden van r,g,b. Je kunt ook eenvoudigweg een tupel gebruiken om een kleur te definiëren: (r,g,b).

get_pixel(x,y)

Zet de pixel x,y kleur als een tupel (r,g,b).

set_pixel(x,y,color)

Kleurt de pixel x,y van de color kleur.

draw_string(text,x,y,[color1],[color2])

Toont text van de pixel x,y. De argumenten color1 (tekstkleur) en color2 (achtergrondkleur) zijn optioneel.

fill_rect(x,y,width,height,color)

Vult een rechthoek vanaf pixel (x,y) met de kleur color.

De ion-module

Hier is de volledige beschrijving van de `ion’-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens ion te gaan.

keydown(k)

Geeft True als de k toets in het argument is ingedrukt en False als dit niet het geval is.

De andere items in dit menu geven de syntaxis aan die wordt gebruikt om de toetsen op het toetsenbord te identificeren.

De time-module

Hier is de volledige beschrijving van de time-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens time te gaan.

monotonic()

Geeft de waarde van de klok op het moment dat de functie wordt opgeroepen.

sleep(t)

Pauzeert de uitvoering voor t seconden.

De toolbox- en var-toets

De var-toets

In de script bewerker, de var toets geeft de beschikbare suggesties weer voor automatisch aanvullen.

In de uitvoeringsconsole, de var toets geeft een lijst van alle functies die gedefinieerd zijn in je geïmporteerde scripts (die geen error bevatten) evenals de overige beschikbare variabelen.

De Toolbox-toets

Het toolbox menu bevat vier secties voor een snellere bewerking van je scripts.

Herhalingen en testen

Bevat instructies voor for, if en while commando’s, evenals overige conditions.

Modules

Bevat de functies die beschikbaar zijn in de math, cmath, matplotlib.pyplot, turtle, random en kandinsky modules.

Catalogus

Bevat de functies die in Python gebruikt kunnen worden, vooral die van de modules maar ook functies als print() en input(). Een alfabetische zoekopdracht met de letters van het toetsenbord is mogelijk.

Functies

Bevat instructies voor het definiëren van een functie: def-functie(argument): en return.