Python

De versie van Python die beschikbaar is op je NumWorks rekenmachine is MicroPython 1.11, compatibel met Python 3.4.

Scripts

De script-lijst

Wanneer je de Python applicatie opent, zie je de lijst met opgeslagen scripts. Wanneer je de applicatie voor het eerst gebruikt, worden drie scripts als voorbeeld gedefinieerd: factorial.py, mandelbrot.py en polynomial.py.

Een script uit de lijst toevoegen of verwijderen

Je kunt tot acht scripts toevoegen in de lijst.

  1. Selecteer de cel Script toevoegen onderaan de lijst met scripts.
  2. Bevestig door op ok te drukken.

Er verschijnt een nieuw script in de lijst. Je kunt nu een naam voor dit script invoeren.

Om een script te verwijderen, selecteer je het opties-symbool rechts van de scriptnaam en druk je op ok. Kies Verwijder script en druk op ok.

Een script hernoemen

Om een scriptnaam te wijzigen, selecteer je het opties-symbool naast de scriptnaam en druk je op ok. Kies Hernoem script en druk op ok. Je kunt nu de naam van het script wijzigen.

Een script bewerken

Om een script te schrijven, selecteer je de naam van het script en druk je op ok. De editor opent en je kunt je algoritmes erin schrijven.

Om het schrijven te vergemakkelijken druk je op toolbox. Een menu opent en toont enkele sneltoetsen om het bewerken te vergemakkelijken. Het menu Loops en tests biedt voorgedefinieerde blokken voor for en while loops, if tests en een reeks condities. Het menu Catalogus geeft een overzicht van de functies die in Python aanwezig zijn en geeft een korte beschrijving ervan. Je kunt ook de toets var gebruiken om de lijst met functies die in je scripts zijn gedefinieerd en de globale variabelen weer te geven.

Als je een deel van een tekst wilt kopiëren en plakken, selecteer je de te kopiëren tekens door de toets shift ingedrukt te houden en left of right te gebruiken. Druk vervolgens op shift en vervolgens op +toets-var+ om de selectie te kopiëren. Druk op shift en dan op toolbox om de gekopieerde selectie te plakken.

Automatische import in de Python shell uitschakelen

Automatische import is standaard ingeschakeld voor je scripts. Dit betekent dat het commando from script_name import * systematisch wordt ingevoerd wanneer de shell wordt geopend, zodat je de functies die je hebt gedefinieerd in de scripts, in de console kunt gebruiken.

Om de automatische import van een script uit te schakelen selecteer je het opties-symbool naast de scriptnaam en druk je op ok. Kies Auto importeren in shell en druk op ok om de instelling te wijzigen. De schakelaar wordt grijs en het script wordt niet meer automatisch geactiveerd.

De shell

Onderaan de lijst met scripts staat een knop Python shell die toegang geeft tot de interactieve shell van Python.

De drievoudige pijlen >>> vragen je om een commando in te voeren.

Je kunt de sneltoetsen in het toolbox menu gebruiken om het invoeren van tekst te vergemakkelijken. Je vindt ook in het menu van de var toets de lijst met functies die je in je scripts hebt gedefinieerd.

Om de uitvoering van een script te onderbreken, druk je op de toets back op het toetsenbord. Als het script vastzit in een oneindige loop, houd je back ingedrukt en herhaal je dit tot het script wordt onderbroken.

Modules

De modules die in deze versie van Python aanwezig zijn, zijn de math, cmath, random, turtle en kandinsky modules.

De math-module

Hier is de volledige beschrijving van de math-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens math te gaan.

e

De constante e=2,718281828459045.

pi

De constante pi=3,141592653589793.

sqrt(x)

Vierkantswortel, typ sqrt(x) voor x\sqrt{x}.

pow(x,y)

Macht, typ pow(x,y) voor xyx^y.

exp(x)

Exponentieel, typ exp(x) voor exe^x.

expm1(x)

Exponentieel min 1, typ expm1(x) voor ex1e^x-1.

log(x)

Natuurlijk logaritme: log(x) berekent ln(x)ln(x).

log2(x)

Logaritme met grondgetal 2, typ log2(x) voor ln(x)ln(2)\frac{ln(x)}{ln(2)}.

log10(x)

Briggs logaritme, typ log10(x) voor ln(x)ln(10)=log(x)\frac{ln(x)}{ln(10)}=log(x).

cosh(x)

Cosinus hyperbolicus.

sinh(x)

Sinus hyperbolicus.

tanh(x)

Tangens hyperbolicus.

acosh(x)

Inverse van cosinus hyperbolicus.

asinh(x)

Inverse van sinus hyperbolicus.

atanh(x)

Inverse van tangens hyperbolicus.

cos(x)

Cosinus in radialen.

sin(x)

Sinus in radialen.

tan(x)

Tangens in radialen.

acos(x)

Arccosinus.

asin(x)

Arcsinus.

atan(x)

Arctangens.

atan2(y,x)

Typ atan2(y,x) om atan(fracyx)atan(frac{y}{x}) te berekenen.

ceil(x)

Plafond.

copysign(x,y)

Geeft als resultaat x met het teken y, bijvoorbeeld copysign(3,-1)=-3.

fabs(x)

Absolute waarde, fabs(x) geeft x\mid x\mid.

floor(x)

Vloer, typ floor(x) om x\lfloor x \rfloor te berekenen. (is this right??)

fmod(a,b)

fmod(a,b) geeft aa modulo bb.

frexp(x)

Mantissa en exponent van x: bijvoorbeeld, frexp(10) geeft (0,625,4) omdat 10=0.625×2410=0.625\times2^4. (check how to translate)

ldexp(x,i)

Inverse van frexp(x), dat is x×2ix\times2^i.

modf(x)

Fractionele en gehele delen, bijvoorbeeld modf(5.1)=(0.1,5.0).

isfinite(x)

Controleert of x eindig is.

isinf(x)

Controleert of x oneindig is.

isnan(x)

Controleert of x NaN is (staat voor Not a Number).

trunc(x)

Geeft als resultaat x afgeknot tot een geheel getal, bijvoorbeeld trunc(6.7)=6.

radians(x)

Converteert x van graden naar radialen, bijvoorbeeld radians(180) geeft 3.141592653589793.

degrees(x)

Converteert x van radialen naar graden, bijvoorbeeld degrees(pi) geeft 180.

erf(x)  

Foutfunctie, erf(x)=2π0xet2dterf(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^x e^{-t^2} \, \mathrm dt.

erfc(x)

Complementaire foutfunctie, erfc(x)=1erf(x)erfc(x) = 1-erf(x).

gamma(x) 

Gammafunctie.

lgamma(x)

Log-gamma, lgamma(x)=ln(gamma(x))lgamma(x)=ln(gamma(x)).

De cmath-module

Hier is de volledige beschrijving van de cmath-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens cmath te gaan.

e

De constante e=2,718281828459045.

pi

De constante pi=3,141592653589793.

phase(z)

Fase van z in radialen, bijvoorbeeld fase(1j)=1,570796326794897.

polar(z)

Representatie van z in poolcoördinaten: Pool(1j) geeft (1,0, 1,570796326794897).

rect(z)

Representatie van z in cartesiaanse coördinaten: rect(1,pi/4) geeft 0,70710+0,70710j.

exp(x)

Exponentiële functie, bijvoorbeeld exp(i*pi/4) geeft 0,70710+0,70710j.

log(x)

Natuurlijke logaritme, bijvoorbeeld log(1j) geeft 1.570796326794897j.

sqrt(x)

Vierkantswortel.

cos(x)

Cosinus.

sin(x)

Sinus.

De random-module

Hier is de volledige beschrijving van de random-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens random te gaan.

getrandbits(k)

Geeft als resultaat een integer met k willekeurige bits.

seed(x)

Initialiseer de willekeurige getallengenerator.

randrange(start,stop)

Geeft als resultaat een willekeurig getal in range(start,stop).

randint(a,b)

Geeft als resultaat een integer in [a,b].

choice(list)

Geeft als resultaat een willekeurig getal in de lijst.

random()

Geeft als resultaat een willekeurig zwevendekommagetal in [0,1[.

uniform(a,b)

Geeft als resultaat een willekeurig zwevendekommagetal in [a,b].

De turtle-module

Hier is de volledige beschrijving van de turtle-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens turtle te gaan.

forward(x)

Ga voorwaarts met x pixels.

backward(x)

Ga achterwaarts met x pixels.

right(a)

Sla rechtsaf bij a graden.

left(a)

Sla linksaf bij a graden.

goto(x,y)

Ga naar (x,y) coördinaten.

setheading(a)

Zet de coriëntatie op a graden.

circle(r)

Cirkel van straal r pixels.

speed(x)

Tekensnelheid (x between 0 and 10).

position()

Zet de huidige (x,y) locatie terug.

heading()

Zet terug naar de standaard koers.

pendown()

Zet de pen naar beneden (er wordt getekend bij bewegen).

penup()

Zet de pen omhoog (er wordt niet getekend bij bewegen).

pensize(x)

Stel de lijndikte in op x pixels.

isdown()

Geef True terug als de pen naar beneden is.

reset()

Reset de tekening.

showturtle()

Laat de schildpad zien.

hideturtle()

Verberg de schildpad.

color('c') of color(r,g,b)

Stel de kleur van de pen in.

blue

Blauwe kleur.

red

Rode kleur.

green

Groene kleur.

yellow

Gele kleur.

brown

Bruine kleur.

black

Zwarte kleur.

white

Witte kleur.

pink

Roze kleur.

orange

Oranje kleur.

purple

Paarse kleur.

grey

Grijze kleur.

De kandinsky-module

Hier is de volledige beschrijving van de kandinsky-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules te gaan en vervolgens naar kandinsky.

color(r,g,b)

Definieert de kleur uit de waarden van r,g,b. Je kunt ook eenvoudigweg een tupel gebruiken om een kleur te definiëren: (r,g,b).

get_pixel(x,y)

Zet de pixel x,y kleur als een tupel (r,g,b).

set_pixel(x,y,color)

Kleurt de pixel x,y van de color kleur.

draw_string(text,x,y,[color1],[color2])

Toont text van de pixel x,y. De argumenten color1 (tekstkleur) en color2 (achtergrondkleur) zijn optioneel.

fill_rect(x,y,width,height,color)

Vult een rechthoek vanaf pixel (x,y) met de kleur color.

The ion-module

Hier is de volledige beschrijving van de `ion’-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens ion te gaan.

keydown(k)

Geeft True als de k toets in het argument is ingedrukt en False als dit niet het geval is.

De andere items in dit menu geven de syntaxis aan die wordt gebruikt om de toetsen op het toetsenbord te identificeren.

De time-module

Hier is de volledige beschrijving van de time-module. Je kunt deze lijst op je rekenmachine krijgen door op toolbox te drukken en naar Modules en vervolgens time te gaan.

monotonic()

Geeft de waarde van de klok op het moment dat de functie wordt opgeroepen.

sleep(t)

Pauzeert de uitvoering voor t seconden.

De toolbox- en var-toets

De var-toets

Het var menu somt alle functies op die in je scripts zijn gedefinieerd (en die geen fouten bevatten), evenals de globale variabelen.

De Toolbox-toets

Het toolbox menu bevat vier secties voor een snellere bewerking van je scripts.

Loops en tests

Bevat instructies voor for en while loops en if tests.

Modules

Bevat de functies die beschikbaar zijn in de math, cmath, random en kandinsky modules.

Catalogus

Bevat de functies die in Python gebruikt kunnen worden, vooral die van de modules maar ook functies als print() en input(). Een alfabetische zoekopdracht met de letters van het toetsenbord is mogelijk.

Functies

Bevat instructies voor het definiëren van een functie: def-functie(argument): en return.