Nieuwe diagrammen en verbeteringen in de Statistiek applicatie

De Statistiek applicatie heeft nu een nieuw tabblad Diagram waar tussen vier verschillende voorstellingen van de gegevens kan worden gekozen. Om te veranderen van diagram kan het subtabblad Type geselecteerd worden, druk op OK om te bevestigen. De lijst van mogelijke voorstellingen wordt dan weergegeven.

Van deze voorstellingen kan er nu gekozen worden voor een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon. De balk onderin het scherm toont de waarden van de geselecteerde gegevensreeksen samen met de cumulatieve frequenties, in procenten.

Relatieve cumulatieve frequentiepolygoon

Er kan ook een kolom met cumulatieve frequenties worden getoond in het Gegevens tabblad door de kolomnaam van de frequentietabel te selecteren en op OK te drukken.

Kolom met cumulatieve frequenties

De weergave van boxplots is ook vernieuwd en het geselecteerde element is nu beter zichtbaar. Het is ook mogelijk om uitschieters weer te geven door naar het subtabblad Instellingen te navigeren en deze optie te activeren.

Nieuwe boxplot en uitschieters

Onder de mogelijke voorstellingen, kan er ook gekozen worden voor een kwantiel-kwantiel diagram om de verdeling van de ingevoerde gegevens te vergelijken met een normale verdeling. Kies hiervoor de Normale verdeling bij de voorgestelde types diagrammen.

Kwantiel-Kwantiel diagram

Op het tabblad Gegevens is het nu mogelijk om een gegevensreeks te deactiveren zodat deze reeks niet op de diagrammen weergegeven wordt en ook niet bij de statistische resultaten op het tabblad Stats.

Verbergen van de gegevensreeks

Op het tabblad Stats kan nu ook de waarde van de modus (waarde met de grootste frequentie in de reeks) en zijn frequentie worden afgelezen.

Modus van een gegevensreeks

Puntenwolken en verbeteringen in de Regressie applicatie

De Regressie applicatie geeft nu de mogelijkheid om puntenwolken te tekenen zonder de lijn van een bijbehorend regressiemodel.

Afhankelijk van de waargenomen trend kan vervolgens een regressiemodel worden toegevoegd door direct te drukken op OK of door te navigeren naar het subtabblad Regressie.

Nieuwe werking van de Regressie applicatie

Aan deze regressiemodellen worden twee nieuwe modellen toegevoegd: het model mediaan-mediaan (alternatieve berekeningsmethode voor een lineaire regressie) en het model exponentieel van de vorm a*b^x.

Twee nieuwe regressiemodellen

De balk onderin het scherm is kleiner gemaakt om de grafische weergave meer ruimte te geven. Alle informatie over de regressie is nu beschikbaar in het menu Regressie op het subtabblad of door direct te drukken op OK.

Nieuw regressiemenu met mogelijkheid om de regressievergelijking te kopiëren

In het bijzonder is het mogelijk de uitdrukking van het regressiemodel te kopiëren. Deze kan dan vervolgens in de Functies applicatie geplakt worden bijvoorbeeld.

Het is nu mogelijk om het residuele plot weer te geven door in het Regressie menu de optie Residuele plot te kiezen.

Residueel plot

Net zoals in de Statistiek applicatie is het ook mogelijk om een gegevensreeks te deactiveren van het tabblad Gegevens zodat deze niet op de grafiek zal worden getoond.

Ondersteuning van lijsten

De rekenmachine is nu in staat om lijsten als een standaardobject te gebruiken. Alle gecreëerde lijsten zijn nu beschikbaar in het menu onder de knop var. De lijsten die ingevoerd zijn in de applicaties Statistiek en Regressie zijn ook beschikbaar in dit menu en herbruikbaar in de overige applicaties.

Gebruik accolades om een lijst te definiëren. Hier is ook een optie voor toegevoegd in de sectie Lijsten van de knop toolbox. Een specifiek element uit de lijst kan worden aangeroepen door haakjes te gebruiken.

Een lijst maken met accolades

Voor alle lijsten geldt dat de index van de eerste term gelijk is aan 1. Om het vierde element van de lijst L aan te roepen, moet dus L(4) ingevoerd worden.

De sectie Lijsten in de Toolbox geeft allerlei functies en bewerkingen op lijsten. Deze sectie bevat bijvoorbeeld de functie om een lijst te genereren.

Het genereren van een lijst uit een functie

Wanneer een gegevensreeks wordt ingevuld in de applicaties Statistiek of Regressie, geeft het menu var toegang tot deze gegevens voor hergebruik in een andere applicatie.

Opslaan van lijsten met gegevens van Statistiek en Regressie

Wanneer er een lijst van waarden gemaakt moet worden in de applicaties Statistiek of Regressie kan de functionaliteit Vul met een formule gebruikt worden.

Templates in Vul met een formule

De rekenmachine geeft dan voorbeeldformules die gebruikt kunnen worden om een reeks waarden te genereren.

Kansrekenen en statistische toetsen

Het is nu mogelijk om een toets voor de helling van een regressielijn te realiseren. Het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval is ook beschikbaar.

Voorbeeld van een statistische toets op de helling van een regressielijn

De betrouwbaarheidsintervallen worden nu op een nieuwe manier weergegeven.

Wijziging van weergave betrouwbaarheidsintervallen

Er zijn ook andere verbeteringen op het gebied van kansrekenen en statistische toetsen aangebracht.

 • Het is nu mogelijk om een inverse kans te berekenen voor de Studentverdeling.
 • Met de chi-kwadraat tweezijdige tabeltoets kunnen we de bijdragen aan de waarde van chi-kwadraat berekenen.
 • Bij een z-test voor twee proporties, geeft de rekenmachine nu de berekende waarde van de gepaarde proportie.
 • De toolbox bevat functies voor de volgende kansverdelingen: Poisson, Student en Geometrisch.

En verder...

Deze versie biedt ook vele andere verbeteringen.

Nieuwe aanvullende resultaten zijn beschikbaar voor berekeningen met eenheden. De resultaten worden vergeleken met referentiehoeveelheden.

Vergelijking met referentiehoeveelheden voor berekeningen met eenheden

In de Functies en Rijen applicaties is het nu mogelijk om zelf kleuren te kiezen.

Keuze van kleuren in de applicaties Functies en Rijen

Het symbool % kan nu worden gebruikt in de Rekenen applicatie om berekeningen met percentages uit te voeren.

Rekenen met percentages
 • Bewerkingen van het type xln(x) worden nu begrepen als x*ln(x).
 • De intervalnotatie is voor Nederland aangepast en open intervallen worden nu weergegeven als [3,5〉.
 • De heap van de applicatie Python is verhoogd tot 64kB en het opslaggeheugen is verhoogd tot 42kB.
 • Het numerieke algoritme voor de berekening van integralen is verbeterd.
 • Recursieve berekeningen met Ans in de Rekenen applicatie zijn efficiënter en leiden minder vaak tot een foutmelding over een vol geheugen.
 • Sneltoets : het is nu mogelijk om de numerieke toetsen op het toetsenbord te gebruiken om de verschillende applicaties in het startmenu te selecteren. De toets 1 selecteert Rekenen, de toets 2 selecteert Functies, etc. Twee keer indrukken van de toets opent de bijbehorende applicatie.
 • Sneltoets : twee keer drukken op de knop - geeft de mogelijkheid Ans- in te voeren in plaats van simpelweg -.
 • De karakters e en i zijn nu de tekens die gebruikt worden voor het getal e en de i van complexe getallen. De indexatie van sommen en producten gebruikt nu de variabele k.

Opmerking over het model N0100

Het geheugen van het N0100-model laat niet alle nieuwe functionaliteiten toe die in de opmerkingen hierboven worden beschreven. De meeste nieuwe functionaliteiten konden worden opgenomen, maar er zijn enkele die ontbreken: het hanteren van percentages in de Rekenen applicatie, functies die lijsten als argumenten nemen, statistische toetsen op de helling van een regressielijn, vergelijking van resultaten in eenheden met referentiehoeveelheden en de beschikbaarheid van enkele kansberekeningsfuncties in de toolbox.